Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Banská Bystrica - OU-BB-OSZP3-2019/005731-002/ZI


Začiatok stránky:

OU-BB-OSZP3-2019/005731-002/ZI

Konanie na vydanie súhlasu na zničenie biotopu európskeho významu a) 5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110) Lt 5207 Kamenitá buková jedlina, b) biotop európskeho významu 5.1 Bukové a jedľovo bukové kvetnaté lesy (9130), Lt 5105 čučoriedková jedľová bučina so smrekom a Lt 5302 Nitrofilná nízkobylinná jedľová bučina v lesných porastoch č. 326 a, 326 b na parcele KN-C 3540/22 v k.ú. Donovaly. Ústne pojednanie sa uskutoční v stredu 23. januára 2019 so začiatkom o 9:00 hod.  v kancelárii č. 727 na 7. poschodí Okresného úradu Banská Bystrica.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.