Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS.OSZP-2018/010573

11.06.2018

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na pasenie, napájanie, košarovanie a nocovanie HZ podľa § 13 a 14 zák. 543/2002 Z.z  na parcelách v k.ú.Padarovce, Teplý Vrch  pre žiadateľa AGROTRADE s.r.o