Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/006291

08.03.2018

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNC  č.626/1,871/1, 4172/4 v k.ú. Klenovec pre žiadateľa Obec  Klenovec.