Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OUZP-RS-OSZP-2017/013901/KA

18.09.2017

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,

na parcelách KNE č.7498/1 a 7498/2 v k.ú. Klenovec pre žiadateľa Alenu Ferancovú, Klenovec.