Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2016/000424/JAG

29.03.2016

Žiadosť na výrub drevín-Ing. Ondrej Holík, SNP 272/38, Očová, výrub drevín na parc. KN-C č. 4122, 4123 v k. ú. Dúvravy