Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2016/005494

08.03.2016

Žiadosť o zmenu rozhodnutia na výrub drevín žiadateľa SSC, Skuteckého 32, Banská Bystrica v k.ú. Ožďany