Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2015/007769

01.04.2015

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 2691/2014/4-3004 vo veci vydaného súhlasu na výrub drevín v k.ú. Ožďany pre SSc, IVVC, Banská Bystrica