Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2014/009981

04.08.2014

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 na parcele č. 218 v k.ú. Hrachovo pre žiadateľa Obec Hrachovo