Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Veľký Krtíš - OU-VK-OSZP-2013/00272


Začiatok stránky:

OU-VK-OSZP-2013/00272

 

Obec Malá Čalomija zastúpená Miroslavom Hlačokom - starostom obce, požiadala o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov, na výrub 135 agátov bielych a 12 jaseňov štíhlych s obvodom kmeňov 40 - 100 cm odmeraným vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na pozemkoch C-KN parc.č. 285, 286/5, 157/3, 157/1, 594/1, 594/2 (E-KN parc.č. 285 a 594 - ostatné plochy) v k.ú. Malá Čalomija mimo zastavaného územia obce. Vlastníkom pozemkov je obec Malá Čalomija so spoluvlas,tníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že sa jedná o prebierku stromov hrubších obvodov kmeňov, ktoré clonia poľné cesty a vytvárajú nebezpečenstvo ohrozenia občanov pri prejazde do vinohradov.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.