hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZC-OSZP-2020/001236

OKRESNÝ ÚRAD ŽARNOVICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Bystrická 53, 966 81  Žarnovica

č. konania: OU-ZC-OSZP-2020/001236

 

Vec

Oznámenie o začatí konania na úseku ochrany prírody a krajiny.

Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny začal správne konanie na základe žiadosti od FO.

          Predmetom žiadosti je § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemkoch E-KN parc. č. 10561, 10564, 10565, 10566,10568, 10569, 10671, 10672, 10673, 10674, 10675, 10676, 10677, 10678, 10679, 10680, 10683/1, 10684, 10685/1, 10686, 10687/1, 10688/1, 10689, 10690, 10691/1, 10692/1, 10693/1, 10694, 10695, 10698, 10699, 10701, k.ú. Veľké Pole.

 

Dôvodom žiadosti o výrub uvedených drevín je vyčistenie pozemkov vedených ako trvalé trávne porasty od náletových drevín a ich následné uvedenie do pôvodného stavu.  

Toto oznámenie o začatí správneho konania sa zverejňuje v zmysle § 82 ods. 7 ako konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy chránené ustanoveniami vyššie uvedeného zákona.

V súlade s § 82 ods. 3 žiadame združenia s právnou subjektivitou o potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na Okresnom úrade Žarnovica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81  Žarnovica alebo elektronicky na zuzana.polcova@minv.sk.

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.

 

Dátum doručenia žiadosti: 14.10.2020