hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZC-OSZP-2020/001051

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Bystrická 53, 966 81  Žarnovica
č. konania: OU-ZC-OSZP-2020/001051

 

Vec

Oznámenie o začatí konania na úseku ochrany prírody a krajiny.

          Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny začal dňa 19.08.2020 správne konanie na základe žiadosti od spoločnosti Design Project, s.r.o., Horné Hámre, týkajúcej sa realizácie stavebného zámeru, t. j. vybudovania technickej vybavenosti k individuálnej bytovej výstavbe, v k.ú. Horné Hámre, okres Žarnovica.

Lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia obce na pozemkoch C-KN parc. č. 234, 2988/1, 2987/8, 2988/13, 2981/1 a 2981/19, nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce a ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako druh pozemku – trvalé trávne porasty.

         Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na poškodenie alebo zničenie biotopu národného významu – Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky.

Riešená lokalita sa nenachádza v území žiadneho veľkoplošného a ani maloplošného chráneného územia, ako ani územia európskeho významu sústavy NATURA 2000. Ide o územie, v ktorom platí I. stupeň ochrany prírody.

Toto oznámenie o začatí správneho konania sa zverejňuje v zmysle § 82 ods. 7 ako konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom č. 543/2002 Z.z.

V súlade s § 82 ods. 3 žiadame združenia s právnou subjektivitou o potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na Okresnom úrade Žarnovica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81  Žarnovica alebo elektronicky na zuzana.polcova@minv.sk.

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.