hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-ZC-OSZP-2020/000830

OKRESNÝ ÚRAD ŽARNOVICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Bystrická 53, 966 81  Žarnovica
č. konania: OU-ZC-OSZP-2020/000830

 

Vec

Oznámenie o začatí konania na úseku ochrany prírody a krajiny.

      Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny začal dňa 24.06.2020 správne konanie na základe žiadosti od FO týkajúcej sa realizácie stavebného zámeru novostavby rodinného domu s príslušenstvom v k.ú. Župkov, v okrese Žarnovica.

Lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia obce na pozemkoch C-KN parc. č. 2417/2 a 2417/3, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako druh pozemku – záhrada.

Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na poškodenie alebo zničenie biotopu európskeho významu - Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (NATURA 2000:6510). Na uvedenej lokalite zároveň platí podľa §12 zákona o ochrane prírody a krajiny 1. stupeň ochrany prírody, nakoľko sa nejedná o žiadne veľkoplošné a maloplošné chránené územie a ani územie európskeho významu sústavy NATURA 2000.

 

Toto oznámenie o začatí správneho konania sa zverejňuje v zmysle § 82 ods. 7 ako konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom č. 543/2002 Z.z.

V súlade s § 82 ods. 3 žiadame združenia s právnou subjektivitou o potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na Okresnom úrade Žarnovica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81  Žarnovica alebo elektronicky na zuzana.polcova@minv.sk.

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.

 

Žiadosť doručená dňa: 24.06.2020