Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2020/005316

12.02.2020

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – ktoré žiadateľ nestihol vyrúbať povolených v predchádzajúcom súhlase , podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcelách EKN 6421, 6422, 6423, 6426, 6427 4584, v k.ú. Tisovec pre Karola Kubíniho