Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2020/005312

12.02.2020

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – suchých orechov nachádzajúcich sa na prístupovej ceste do obce Brádno , podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcele EKN 5554, v k.ú. Brádno pre Annu Husmanovú