hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Oznámenie-č. OU-PT-OSŽP-2021/000371-002

 

Informácia o oznámení č. OU-PT-OSŽP-2021/000371-002

Zverejnenie oznámenia súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o plánovanom výrube drevín, ktorý je nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných predpisov.

Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, príslušnému orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „tunajší úrad“) bolo doručené oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“).

Termín doručenia oznámenia tunajšiemu úradu: 07. 04. 2021.
Oznamovateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, identifikačné číslo 36 022 047 03.
Povinnosť vyplývajúca z osobitného predpisu: zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Lokalita plánovaného výrubu: katastrálne územie: Málinec, ľavý a pravý breh vodného toku „Ipeľ“, r. km: 197,850 – 198,500.

Podľa § 81 ods. 2 písm. m) zákona o ochrane prírody a krajiny sa všeobecné predpisy o správnom konaní, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti nevzťahujú na konanie podľa § 47 ods. 8 zákona o ochrane prírody a krajiny.