hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Informácia o oznámení č. OU-PT-OSŽP-2020/000328-002

Zverejnenie oznámenia súlade s § 47 odseku 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  o plánovanom výrube drevín, ktorý je nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných predpisov.

 

Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, príslušnému orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo doručené oznámenie podľa § 47 odseku 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“).

 

Termín doručenia oznámenia tunajšiemu úradu: 23. 03. 2020.
Oznamovateľ: Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstva Zvolen, SMSÚ Traťový obvod Jesenské, Železničiarska 444, 980 02 Jesenské, IČO: 31 364 501.
Povinnosť vyplývajúca z osobitného predpisu: Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Lokalita plánovaného výrubu: traťové úseky  a železničné priecestia vedúce cez katastrálne územia Breznička, Cinobaňa, České Brezovo, Kalinovo, Kokava nad Rimavicou, Mládzovo, Poltár, Slaná Lehota, Utekáč, Veľká Ves, Zelené a Zlatno.

 

Podľa § 81 odseku 2 písmeno m) zákona o ochrane prírody a krajiny sa všeobecné predpisy o správnom konaní, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti nevzťahujú na konanie podľa § 47 odseku 8 zákona o ochrane prírody a krajiny.