hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-KA-OSZP-2020/000408

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny Vás podľa § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na adresu: Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina alebo v lehote do 17.4.2020.


Číslo spisu: OU-KA-OSZP-2020/000408
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj na ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení s veľkosťou stáda nad tridsať dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu v zmysle § 13 ods. 2 písm. e) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcelách KN – C:
v katastrálnom území Devičie :
2276
v katastrálnom území Hontianske Nemce:
1237/5, 1377/1, 1387, 1390, 1391/1, 1392/2, 1392/3, 1393/1, 1393/2, 1394/1, 1394/2, 1396/1, 1397/1, 1406/1, 1407/1, 1775/1, 1775/2, 1775/3, 1852, 1927, 1929/1, 1929/2, 1952/1, 1952/2, 2012/1, 2627/2, 2627/3, 2627/4, 2627/5, 2637/1, 2638/2, 2639/2, 2640/1, 2640/6, 2768/2, 4018/2, 538/21, 688/1, 690, 691, 704/3, 922/1, 922/6, 926, 938, 942, 944, 959/3, 970/1, 971, 976/1, 979/1, 979/2, 979/4, 979/5, 980, 983/1, 983/10, 983/11, 983/22.
v katastrálnom území Ladzany:
3710
v katastrálnom území Rakovec:
398, 399/2, 400, 401, 402, 403, 407/1, 408/1, 408/2, 410, 414, 415, 417, 419/1, 419/2, 420/1, 420/2, 420/3, 421, 423, 435/9, 459/1, 471/1, 481/1, 482/1, 482/2, 483, 484/1, 484/11, 484/12, 484/13, 484/16, 486/2, 486/3, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 496/1, 496/2, 497, 498, 500, 501/1, 501/2, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509/1, 509/2, 509/3, 510, 511/3, 511/4, 511/5, 513/1, 513/2, 513/3, 520/1, 634/1, 634/2, 634/3, 634/4, 635, 636, 637, 639, 640, 641/1, 642/1, 642/2, 643/1, 644/1, 653, 654, 656/1, 656/4, 657, 658, 672, 726, 747, 750, 766, 767, 787, 811, 812, 813, 832, 867/9, 869/1, 870/4, 872, 875/2, 883/2, 883/4.
v katastrálnom území Sebechleby:
10705/2, 10706/2, 10713, 10718/1, 10737/1, 10746/2, 10747, 10750/1, 10764/4, 10768/2, 10769, 2752/4, 3949/12, 3949/14, 4011, 4370, 4489/1, 4703/3, 5122, 5123/1, 5164, 5262/4, 5262/56, 5262/62, 5798/12, 5839/1, 5839/2, 5870, 5878, 5887/1, 5887/2, 6244/2, 6266, 6273, 6411, 6579/1, 6991/53, 7029/5, 7067/1, 7068/1, 7600, 7801/1, 7801/2, 7917, 7978, 8007/1, 8007/2, 8007/5, 8050, 8054, 8190/1, 8335/1, 8335/2, 8358/2, 8425/1, 8425/3, 8752, 8753.
v katastrálnom území Sitnianska Lehôtka:
1006, 1012, 1030, 1035/1, 1052/2, 1053, 1064, 1099, 1107/1, 1107/2, 1134/6, 1139/1, 1367/2, 1369, 1371, 1373, 1374, 1376, 1377, 1379, 820, 836, 838, 847, 848, 852, 857/1, 857/2, 858, 870, 922, 926, 935, 940, 963, 964, 996.