hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-KA-OSZP-2020/000285

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zverejňuje oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) doručené dňa 17.02.2020 od oznamovateľa – Slovenská správa ciest, a.s., Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, ako majetkového správcu cesty I/66 oznamuje výrub drevín v ochrannom pásme cesty v úseku od km 35, 830 po km 36,210 po obidvoch stranách cesty, mimo zastavaného územia obce Hontianske Nemce, kde podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany