hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BR-OSZP-2020/001752BAL

 

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín podľa ustanovenia (ďalej len "ust.") § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

Žiadateľ: Jaroslav Vlček, 9. mája, 2144/34, 977 03 Brezno

Špecifikácia drevín: 1 ks topoľ osikový, 1 ks breza previsnutá

Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie: k.ú. Brezno "

Odôvodnenie žiadosti, cit: ohrozenie ľudského života a nehnuteľnosti, ohrozenie účastníkov cestnej premávkySpôsob a lehota potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:
Podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť príslušnému orgánu ochrany prírody nasledovným spôsobom, t.j.:

ü písomne v listinnej podobe na adresu:
· Okresný úrad Brezno, OSŽP, Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

alebo

ü v elektronickej podobe na adresu:

· (skr.Bal), resp. jakub.medved2@minv.sk(skr. Med)

v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Podľa ust. § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.