hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-BS-OSZP-2022/000338

Správne konanie č. OU-BS-OSZP-2022/000338

Správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich mimo zastavaného územia obce na pozemku C-KN parcelné číslo 909 (druh pozemku trvalý trávny porast) v katastrálnom území Banský Studenec.

Predmetom konania je výrub 80 jedincov druhu vŕba (Salix sp.) s obvodmi kmeňov 10 - 25 cm, 12 jedincov druhu jelša lepkavá (Alnus glutinosa) s obvodmi kmeňov 15 - 60 cm a 22 jedincov druhu topoľ osikový (Populus tremula) s obvodmi kmeňov 15 - 25 cm.

Žiadateľ ako vlastník predmetného pozemku v žiadosti uvádza ako dôvod výrubu drevín ich poškodenie snehom (zlomené konáre, naklonené kmene, vyschnuté časti drevín). Zároveň žiadateľ chce výrubom prinavrátiť pozemku pôvodný charakter - vhodné podmienky pre lúčne spoločenstvo.

 

Telefón

Fax

E-mail

Internet

+421/(0)961645775

+421/961604048

www.minv.sk