hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BBOSZP1-2021/007661-MT

 

Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu  v zmysle zákona č. 543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov k vybudovaniu prístupovej komunikácie k turistickému cieľu Predná Hora, rekonštrukciou jestvujúcej lesnej cesty a jej zmenu účelu využitia. Jestvujúca lesná cesta je lokalizovaná v ochrannom pásme Národného parku Muránska planina, v ktorom platí druhý stupeň územnej ochrany v zmysle zákona.

Potvrdenie  záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní  je potrebné doručiť  na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.