hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2024/011532-MB

Ohlásenia náhodnej ťažby v zmysle § 13 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. zo dňa 18.01.2024 v lesnom celku Slovenská Ľupča: JPRL – 4379_0 s parcelnými číslami KN-C 361, 384, 360/1 v k.ú. Baláže vopred zakázať náhodnú ťažbu, Stupeň ochrany prírody – 2, OP NP Nízke Tatry, CHVU018, SKUEV0302.


K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2024/011532/MB


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.