hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2022/011819/KT

 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, oznamuje verejnosti začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zák. 543/2002 Z. z.) vo veci vydania súhlasu na výrubu drevín v počte 80 ks stromov druhov topoľ, vŕba, breza, jaseň, agát, smrekovec, borovica, smrek na pozemku parc. č. KN-E 197/5, k. ú. Sásová v Banskej Bystrici. Žiadateľom je RSC HAMSIK ACADEMY, s. r. o., Zvolenská cesta 15451/46B, Banská Bystrica, IČO 47336919. Dôvodom je revitalizácia pôvodného ihriska, na ktoré v jeho bezprostrednom okolí a v jeho okrajových častiach došlo k primárnej a sekundárnej sukcesii náletových drevín. To viedlo k znehodnoteniu ihriska a obmedzeniu bezpečného využívania. Ihrisko bude využívať najmä mládež