hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2021/28841/KT

 

Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 695 ks stromov druhov baza, buk, čerešňa, hloh, javor, jelša, orech, slivka, vŕba, a 117 m2 krovín rastúcich na pozemkoch ležiacich mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-C 2702/62, 2702/80, 2702/83, 2702/96, 2702/99, 2703/1, 2696/65, 2696/66, 2696/67, 2696/68, 2701/14, 2701/21, 2703/3, 2702/30, k. ú. Sásová. Žiadateľom je ISMONT, s r. o., Strojárenská 1C, Trnava. Dôvodom je výstavba „Obytný súbor Borovicový háj, Sásová, Banská Bystrica“.