Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BB-OSZP3/2020/015730

05.05.2020

 

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle §47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. v k.ú. Radvaň mesta Banská Bystrica na parcele KN-C 3877/15. Jedná sa o výrub drevín v počte 1 ks smrek obyčajný z dôvodu napadnutia škodcami a vysychania.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na e-mailovú adresu v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie (od 05.05.do12.05.).