hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2024/028308

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti o o povolenie výnimky v zmysle § 16 ods. 1 písm. b), c), f) zákona zasiahnuť do lesného porastu a narušiť vegetačný a pôdny kryt, rušiť ticho a pokoj v JPRL 434a0, 434c0, 434d0, 438d0, v lesnom celku Predajná na parcele KN-C č.: 11341/1 v k.ú. Predajná na území Prírodnej pamiatky Jajkovská Sutina pri vykonaní náhodnej ťažby – spracovaní evidovanej podkôrnikovej kalamity v obhospodarovaní Lesov SR, š.p., Organizačná zložka OZ Poľana.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.