hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2024/025633

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti udelenia výnimky za účelom vstupu na TVS Kráľová hoľa – žiadosť o zmenu rozhodnutia z dôvodu obnovy motorových vozidiel pre žiadateľa - Letové prevádzkové služby SR, š.p., za účelom zabezpečenia nepretržitej prevádzky rádiokomunikačných zariadení za účelom opravy a pravidelnej údržby TVS na Kráľovej holi.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.