hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2024/024379

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti o povolenie výnimky z § 16 ods. 1 písm. b) zákona - zasiahnúť do lesného porastu JPRL 86b0 za účelom realizácie náhodnej ťažby. Lesný porast JPRL 86b0 sa nachádza v maloplošnom chránenom území v Národnej prírodnej rezervácii Skalka ďalej len „NPR Skalka“, kde v zmysle zákona platí piaty stupeň ochrany. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.