hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-BB-OSZP1-2023/029853

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti vydania súhlasu z § 13ods. 2 písm. f) zákona a výnimky z § 13 ods. 1 písm. a) zákona za účelom realizácie geologických a technických prác na úlohe: „59-027 Most cez Starohorský potok – Flosov Most, v k.ú. Donovaly, inžinierskogeologický prieskum“.   Cieľom úlohy bude posúdenie vhodnosti zemín a hornín budujúcich skúmané územie pre účely rekonštrukcie mosta.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.