hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2022/030996 PF

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci povolenia výnimky na vstup a pohyb mimo turistického chodníka § 16 ods. 1 písm. a) zákona v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona a § 16 ods. 1 písm. c) zákona narušiť vegetačný a pôdny kryt v NPR Badínsky prales za účelom riešenia projektu Hybridné hémové peroxidázy húb z pralesa s využitím v environmentálnych biotechnológiách Slovenskou Akadémiou Vied.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.