hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2022/030116-003

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti o vydanie súhlasu podľa § 13 ods.2, písm. f) zákona na vykonávanie geologických prác a povolenie výnimky zo zákazu činnosti podľa § 13 ods.1, písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom za účelom realizácie projektu geologickej úlohy „Chopok – Juh – vodná nádrž na zasnežovanie – podrobný IGP“.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.