hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2022/025977-003

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie motorových vozidiel za hranicou zastavaného územia obce a o vydanie súhlasu z § 13 ods. 2 písm. f) zákona na vykonávanie technických geologických prác, činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v lokalite Špania Dolina – Piesky v rámci realizácie geologickej úlohy „Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaži Slovenska – 2 časť“.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.