hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2022/018090

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci vydania súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených za účelom organizovania letného skautského tábora na parcele E-KN č. 1353 v k.ú. Čabradský Vrbovok (Oblasť pri vyvieračkách) a povolenie výnimky na vjazd a státie (prejazd) motorovým vozidlom z § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona na trase: Čabradský Vrbovok – na parcelu E-KN č. 1353 v k.ú. Čabradský Vrbovok na ceste popod hrad Čabraď a to v termíne 1.7.2022 za účelom návozu materiálu na zabezpečenie tábora (stany, poľná kuchyňa) a 1.8.2022 za účelom odvozu materiálu na zabezpečenie tábora (stany, poľná kuchyňa).
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.