hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2022/016252

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci povolenia výnimky v chránenom území s 5. stupňom ochrany prírody v PR Pralesy Slovenska - (lokalita - Bútľavka) z § 16 ods.1 zákona za účelom údržby chodníkov, ktoré využívajú obyvatelia Hrochote a priľahlých osád Hrochotskej doliny a o udelenie výnimky individuálnej a spoločnej poľovačky pre užívateľa poľovného revíru PZ Chochuľa Hrochoť .
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.