hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2022/015663

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci povolenia výnimky na vjazd a státie motorovým vozidlom a na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce za účelom realizácie výskumu lesných ekosystémov v chránených územiach s 5. stupňom ochrany prírody NPR Boky a NPR Pralesy Slovenska - (lokality Drastvica, Balov Grúň, Kojatín, Brvenná, Suť, Klzký vrch, Dolný chlm a Snoža).

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.