hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2021/028663-PF

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na vykonanie technických geologických prác v CHKO Štiavnické vrchy podľa § 13 ods. 2 písm. f) zákona (projekt vŕtaná studňa), k stavebnému povoleniu vodnej stavby „studňa“ k rekreačnému domu, na parcele C-KN č. 6472/79 v k.ú. Banská Štiavnica (Počúvadlianske jazero).

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.