hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2021/028662-PF

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti na vydanie súhlasu k úprave lesnej cesty , ktorá slúži ako prístupová cesta k domu na ulici Staromestskej č.9 v Banskej Štiavnici, parcela číslo 3631, tzv. „Hýbalka“, ktorá bola vybudovaná v 70 rokoch a je trasovaná od Michal štôlne po parcele KN-E č.1427 vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica. V porastovej mape je v poraste č.725a.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.