hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2021/026419-MT

Konanie vo veci žiadosti neziskovej organizácie Čiernohorská železnica, n.o. na vydanie súhlasu a povolenia výnimky podľa zákona č. 543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pre potrebu výrubu náletových drevín v bezprostrednom okolí oceľovej konštrukcie mosta pôvodnej lesnej železnice v lokalite Hrončok.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.