hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2021/017154-PF


            Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti povolenia výnimky zo zákazov ustanovených v § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd motorových vozidiel mimo verejnej komunikácie a vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. j) zákona na vykonanie výcviku a s nimi súvisiacich činností zložiek integrovaného záchranného systému na území v ŠOP SR, Správe NP Nízke Tatry za účelom organizácie 10. Ročníka odborného podujatia RESCUE 2021 v dňoch 20 až 24 septembra 2021 v horskej oblasti Šachtičky. Záchranná zdravotná služba žiada o vydanie výnimky a udelenie súhlasu na obdobie 5 rokov.           

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.