hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2021/010425-PF

Povolenie výnimky na zmenu druhu pozemku  

OU-BB-OSZP1-2021/010425-PF

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci žiadosti povolenia výnimky zo zákazu ustanoveného v § 2 ods.1 písm. c),e) Vyhlášky MŽP SR č.20/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie na zmenu druhu pozemku z kultúry TTP na ovocný sad v k.ú. Holiša.

            Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.