Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BB-OSZP1-2020/022431-FL

 

Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu a povolenia výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k usporiadaniu športového podujatia SKY MARATHON CHOPOK, ktoré sa uskutoční 12.09.2020.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.