hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2023/021018-MB

 

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle §47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. v k.ú Sásová na parcelách KN-C 2699/25, 2699/36, 2696/73, 2696/3, 2702/30, 2701/22 a KN-E 484/2, 484/6, 485/1, 484/3, 486, v rozsahu 217 ks rôzneho druhového zloženia a 260 m2 krovitého porastu z dôvodu výstavby bytového komplexu.


K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2023/021018/MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.