hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

CleanAir@School

CleanAir@School je spoločná iniciatíva Európskej environmentálnej agentúry (ďalej len EEA) a Európskej siete vedúcich predstaviteľov agentúr na ochranu ŽP (EPA Network) zameraná na zlepšenie kvality ovzdušia v školách, do ktorej sa aktívne zapojila aj Slovenská republika.

Kvalita ovzdušia v EÚ sa za posledné desaťročia výrazne zlepšila. Znečistené ovzdušie však aj naďalej spôsobuje respiračné a kardiovaskulárne ochorenia a patrí medzi najčastejšie príčiny predčasných úmrtí v Európe – v roku 2016 na následky znečisteného ovzdušia predčasne zomrelo 400 tisíc ľudí (EEA, 2019). Obzvlášť zraniteľné sú v tomto ohľade deti. Tie v Európe trávia viac ako tretinu svojho dňa v škole a štúdie uskutočňované vo vybraných krajinách EÚ ukazujú, že iba na 3% škôl je možné kvalitu vzduchu označiť za vyhovujúcu. O nepriaznivých dopadoch znečistenia ovzdušia na zdravie vieme stále viac. Rovnako rastie i povedomie a záujem verejnosti o problematiku ovzdušia.

Projekt má za cieľ monitorovať kvalitu ovzdušia vo vybraných školách v rámci Európskej únie a zároveň prehĺbiť informovanosť detí a rodičov o tom, prečo je čisté ovzdušie dôležité pre naše zdravie a ako na kvalitu ovzdušia vplýva doprava v okolí škôl. Namerané údaje budú dostupné online a zahrnuté v záverečnej správe projektu.

Monitorovanie kvality ovzdušia vyžaduje, aby si zúčastnené školy vybrali 3 miesta (jednu triedu, priestor pred školou, ihrisko), kde budú umiestnené meracie skúmavky, ktoré tu budú po dobu 4 týždňov zachytávať mieru znečistenia oxidu dusičitého (NO2).

Prečo meriame kvalitu ovzdušia aj vo vnútri školy? Vnútorné prostredie priamo odráža kvalitu a znečistenie vonkajšieho ovzdušia. Čistota vonkajšieho prostredia je ovplyvnená predovšetkým spaľovaním fosílnych palív vo vozidlách a priemyselných podnikoch. Týmto spaľovaním sa uvoľňuje oxid uhoľnatý, oxid siričitý, tuhé častice, oxidy dusíka, uhľovodíky a ďalšie znečisťujúce látky. Vzduch sa zvonku dostáva do interiérov školy cez okná, dvere a vetracie systémy. Znečistenie vzduchu vo vnútri školy taktiež ovplyvňuje teplota a vlhkosť v budovách.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije v celosvetovom meradle 93% všetkých detí v prostrediach s úrovňou znečistenia ovzdušia, ktorá presahuje usmernenia WHO. Posledné štúdie naznačujú, že znečistenie ovzdušia, najmä znečistenie súvisiace s dopravou, má vplyv na úmrtnosť detí, najmä však na rozvoj astmy a atopickej  dermatitídy. Iné štúdie vidia súvis medzi znečistením ovzdušia a akútnou bronchitídou u detí. Merania jasne preukázali, že výskyt bronchitídy a chronického kašľa klesol v oblastiach, kde klesla miera znečistenia ovzdušia.

 

Merania No2 prebiehajú od 19.11. do 17.12.2019 na týchto bratislavských školách:

 

Koordinátori projektu v Slovenskej republike:

v spolupráci s mimovládnymi organizáciami