hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Informačné materiály

Životné prostredie SR v kocke (PDF 32 MB)

Publikácia sumárne hodnotí stav životného prostredia na Slovensku.


Orientácia, zásady a priority vodohospodárskej politiky (PDF 2 MB)

Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 je základným otvoreným rámcovým dokumentom politiky vodného hospodárstva Slovenskej republiky pre plánovacie procesy a ich implementáciu do roku 2021, resp. do roku 2027. Cieľom dokumentu je určiť základné zásady a nástroje na riešenie národných priorít v oblasti vodného hospodárstva s rešpektovaním požiadaviek vyplývajúcich z politiky Európskej únie.  Realizáciu vodohospodárskej politiky SR do roku 2027, orientovanú na odstránenie prekážok obmedzujúcich opatrenia na ochranu vodných zdrojov a ich efektívne využívanie, podmieňuje uplatňovanie a dodržiavanie 13 zásad, ktoré musia byť zohľadnené vo všetkých, strategických koncepčných a plánovacích dokumentoch SR.
V nadväznosti na definované zásady a v súlade s hlavným cieľom a celospoločenskými potrebami Slovenskej republiky so zohľadnením princípov a požiadaviek rámcovej smernice o vode a hospodárskej politiky štátu, ako aj strategickými koncepčnými dokumentmi a predpismi prijatými na úrovni EÚ a SR sa stanovili 3 hlavné priority vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027:

  1. Zlepšovanie stavu vôd s cieľom dosiahnutia ich dobrého stavu
  2. Efektívne využívanie vodných zdrojov
  3. Ochrana pred následkami povodní, sucha a nedostatku vody a adaptácia na zmenu klímy

Sem vložte text


Zelená domácnosť

Zelená domácnosť alebo konajme 3E – ekonomicky, environmentálne, eticky

Cieľom publikácie je poskytnúť laickej verejnosti informácie o dopadoch každodenného života bežného človeka na životné prostredie. Zároveň radí, ako je možné toto chovanie zmeniť tak, aby bolo prospešnejšie nielen voči životnému prostrediu, ale aby malo pozitívny vplyv aj na jeho finančné výdavky. Publikácia je zložená z troch samostatných častí, ktoré sú vložené v spoločnom obale.  Prvá ponúka pohľad na slovenskú domácnosť a na jej podiel na zaťažení životného prostredia, druhá je venovaná hospodáreniu v domácnosti.  V poslednej nájdete praktické rady a tipy, vďaka ktorým sa vaša domácnosť stane nielen zelenou, ale aj 3E - teda budete sa v nej správať ekonomicky, environmentálne a eticky. Tlačová verzia publikácie  bude distribuovaná najmä na podujatiach realizovaných v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ, aby sa však dostala k čo najširšiemu okruhu čitateľov sprístupňujeme ju aj v elektronickej verzii.


SR smerom k zelenému hospodárstvu (PDF 45 MB)

Predkladaná publikácia má ambíciu vytvoriť prehľad o súčasnej situácii ako aj perspektívach Slovenskej republiky (SR) na jej ceste budovania hospodárstva s prívlastkom „zelené“. Obsahuje všeobecné informácie o zelených iniciatívach na medzinárodnej úrovni, popis súčasného stavu v SR a indikátorové vyhodnotenie tohto stavu. Formou príkladov dobrej praxe publikácia poukazuje na  aktivity, podporujúce prechod na zelený rast a ich výsledky, realizované rôznymi skupinami, podieľajúcimi sa na rozvoji spoločnosti. Publikácia bola distribuovaná účastníkom medzinárodnej konferencie Transition to the green economy (T2gE), aby sa však dostala k čo najširšiemu okruhu čitateľov sprístupňujeme ju aj v elektronickej verzii.


Environmentálna regionalizácia (PDF 23 MB)

Environmentálna regionalizácia je proces, v ktorom sa podľa stanovených kritérií (vybraných environmentálnych charakteristík/ukazovateľov) a postupov, zhodnocujúcich životné prostredie a vplyvy naň, vyčleňujú regióny (územné/priestorové jednotky) s určitou kvalitou a ohrozenosťou životného prostredia (Terminologický slovník environmentalistiky, MŽP SR, 2000; Príručka environmentalistu, SAŽP, 2002). V tomto procese sa analýzou stavu zaťaženia zložiek životného prostredia (ŽP) a pôsobenia jednotlivých rizikových faktorov v regiónoch Slovenskej republiky (SR), výberom relevantných charakteristík a v rámci nich ukazovateľov environmentálnych záťaží, priemetom vybraných ukazovateľov do územia SR a systematickým (prierezovým) vyjadrením stavu životného prostredia SR zaoberá Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).