Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Financovanie environmentálneho vzdelávania

Podpora na realizáciu aktivít neformálnej environmentálnej výchovy a vzdelávania pre udržateľný rozvoj

MŽP SR a SAŽP oznamujú, že Zelený vzdelávací fond (ZVF) prijíma žiadosti o podporu do 15.1.2019. Poslaním ZVF je podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. Hlavným cieľom aktuálnej výzvy je podporiť environmentálne výchovno-vzdelávacie a osvetové aktivity pre udržateľný rozvoj. Podporia sa výchovno-vzdelávacie aktivity a projekty pre deti a mládež; celoživotné vzdelávanie ako aj budovanie kapacít pedagogických pracovníkov, koordinátorov environmentálnej výchovy a pracovníkov s mládežou. Pre viac informácií prosím navštívte oficiálnu stránku ZVF

www.zelenyvzdelavacifond.sk.

Environmentálny fond

Environmentálny fond je primárne zriadený za účelom uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie a tvorbu životného prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov žiadateľom vo forme dotácií alebo úverov na podporu projektov v rámci činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Z environmentálneho fondu sa dá čerpať aj za účelom podpory environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie. Pre viac informácií navštívte oficiálnu stránku environmentálneho fondu 

www.envirofond.sk

ENVIROPROJEKT

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom ENVIROPROJEKT. Pre viac informácií navštívte stránku MŠVVaŠ SR

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2018