Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2020/003605

21.01.2020

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – 1 ks nahnutého duba , ohrozujúceho chatu , podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcele CNE 3966/193, v k.ú. Rimavská Sobota pre Petra Cókolyho