Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2020/003446

21.01.2020

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – 2 ks polosuchých dubov s opadávajúcimi konármi , podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcele CNE 3960/39, v k.ú. Rimavská Sobota pre Evu Borzyovú