Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Poltár

Informácia č. OU-PT-OSAŽP-2020/000107

15.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 odseku 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – zverejnenie informácie o začatí správneho konania.
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 68 písmena c) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamuje v súlade s § 82 odseku 7 zákona o ochrane prírody a krajiny informáciu o začatí správneho konania, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Okresnému uradu Poltár, orgánu ochrany prírody bola 13. 01. 2020 doručená od žiadateľa žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 odseku 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, druh dreviny smrek, s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 110 cm, rastúcej mimo zastavaného územia obce Kokava nad Rimavicou, v katastrálnom území Kokava nad Rimavicou, na pozemku parcela registra CKN 7400/488 v počte 1 ks. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil zlým zdravotným stavom dreviny.
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny určuje lehotu na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom v uvedenom začatom správnom konaní 6 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie.
V súlade s § 82 odseku 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame v tejto určenej lehote od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár, alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom začatom správnom konaní.