Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Lučenec, Odbor životného prostredia, Nám. republiky č. 26, 984 01 Lučenec alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

OU-LC-OSZP-2020/001398

17.01.2020 Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) zverejňuje informáciu o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené ustanoveniami vyššie uvedeného zákona.

Vec: žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre
168 agát biely (Robinia pseudoacacia)
15 ks čerešňa (Cerasus sp.)
5 ks dub (Quercus sp.)
6 ks javor (Acer sp.)
5 ks hrab obyčajný (Carpinus betupus)
rastúcich v k.ú. Trebeľovce na parcelách KN-C č. 766/1 a 766/2

Správne konanie začalo dňa 15.01.2020 podaním žiadosti.

V súlade s § 82 ods. 7 v nadväznosti na § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je v stanovej lehote (min. 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia) v prípade záujmu potrebné doručiť na adresu Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec písomné potvrdenie alebo elektronickou formou (e-podanie) záujmu byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Zverejnenie informácie dňa: 17.01.2020

OU-LC-OSZP-2020/000886

08.01.2020 Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zverejňuje oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) doručené dňa 07.01.2020 od oznamovateľa - Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení na základe splnomocnenia č. Z-D-00050983/2017 zo dňa 02.08.2017 Eduard Paulovčák s.r.o., Okružná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 43 850 464, ako vlastníka a správcu elektrických zariadení, o plánovanom výrube drevín rastúcich mimo lesa na v ochrannom pásme vzdušného elektrického vedenia VN 306 lokality Ružiná a Lovinobaňa v k.ú. Ružiná a Lovinobaňa, mimo zastavané územie obce na území, kde podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany, v maloplošnom chránenom území Prírodná rezervácia Ružinské jelšiny, kde platí piaty stupeň ochrany a v ochrannom pásme prírodnej rezervácie s tretím stupňom ochrany pre neuvedený počet drevín ktorý má byť uskutočnený v termíne do 31.03.2020.

OU-LC-OSZP-2020/000887

08.01.2020 Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zverejňuje oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) doručené dňa 02.01.2020 od oznamovateľa - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, IČO: 36 022 047, ako správcu vodného toku, o plánovanom výrube drevín rastúcich mimo lesa na pravom aj ľavom brehu koryta Tuhárskeho potoka v r.km 2,960~ 3,660 v k.ú. Lučenec, lokalita mestský park, v zastavanom území obce na území, kde podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany a neevidujeme tu vyhlásené chránené územia, pre 89 ks agát biely (Robinia pseudoacacia), 1 ks vŕba (Salix sp.), 3 ks jelša lepkavá (Alnus glutinosa) a 1 ks javor poľný (Acer campestre) a 12 ks suchých, zlomených stromov, ktorý má byť uskutočnený v mimo vegetačnom období v priebehu roku 2020 a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok dokončený do 31.03.2021.

OU-LC-OSZP-2020/000920

08.01.2020 Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zverejňuje oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) doručené dňa 02.01.2020 od oznamovateľa - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, IČO: 36 022 047, ako správcu vodného toku, o plánovanom výrube drevín rastúcich mimo lesa na pravom aj ľavom brehu koryta Tuhárskeho potoka v r.km 10,630 ~ 10,680 v k.ú. Stará Halič, v zastavanom území obce na území, kde podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany a neevidujeme tu vyhlásené chránené územia, pre 20 m2 krovín, 2 ks vŕb (Salix sp.) a 1 ks agát biely (Robinia pseudoacacia), ktorý má byť uskutočnený v mimo vegetačnom období v priebehu roku 2020 a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok dokončený do 31.03.2021.