Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Detva

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene stále pracovisko Detva, Záhradná 12, 962 12 Detva alebo elektronicky na adresu: v lehote do  7 dní od zverejnenia informácie.

OU-DT-OSZP-2020/000125

20.01.2020 Obec Látky, žiada o výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-C č. 461/1, 461/23, 461/24, 461/27, 461/28, 461/29, 461/30, 461/31, 461/49, , 461/101, 461/162, 461/184, 605/2 (ostatná plocha), KN-C č. 555 (zastavaná plocha), v kat. úz. Látky.

OU-DT-OSZP-2020/000126/JAG

20.01.2020 Obec Látky, žiada o udelenie súhlasu na výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-C č. 408 (KN-E č. 3500/2) (zastavaná plocha), v kat. úz. Látky

OU-DT-OSZP-2020/000119/JAG

16.01.2020 Lucia Žilková,Pertizánska 1610/3, 962 05 Hriňová, o výrub 5 stromov na parcele KN-C č. 12 315, v k. ú. Hriňová